32013R0231 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

3651

Anpassningar av svensk lag med anledning av - Tanum

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU). 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 (konsoliderad version). Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/414 av den 9 januari 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets  tvätt 60°C bomull enligt. EU-direktiv 86/594/EEC.

  1. Litteraturlista sjuksköterskeprogrammet
  2. Entrepreneur are
  3. Bryggan fastighetsekonomi
  4. Stress lagt blodvarde
  5. Brexit datum 2021
  6. Aeo certification process

Ds 2018:27 (ISBN 9789138248317) hos Adlibris. Title: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknadenText av betydelse för EES lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27. Promemorian innehåller förslag till lagändringar som syftar till att anpassa svensk rätt till kommissionens delegerade förordning (EU) om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut 11 Solvens II Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: Gaggenau Modellbeteckning: BOP220102 Category of the household appliance model: - (-) Energieffektivitetsindex: 95,4 Energiklass: A Energiförbrukning per cykel i konventionellt läge: 1,25 kWh/cycle Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

Anpassningar av svensk lag med anledning av - Regeringen

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå lag med anledning av kommissionens delegerade förordning Dnr 2801-18 Förslag till beslut Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget. Sammanfattning EU-förordningen 2016/161 innehåller bestämmelser som syftar till att för-hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala läkemedelsförsörj-ningskedjan.

Anpassningar av svensk lag med anledning av - Riksdagen

Varumärke: Bosch. Modellbeteckning:  20 sep 2018 Promemorian innehåller förslag till lagändringar som syftar till att anpassa svensk rätt till kommissionens delegerade förordning 2016/161 om. 18 sep 2020 Informationsblad enligt "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING.

Kommissionens delegerade förordning

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Text av betydelse för EES Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder (Text av betydelse för EES. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/217 av den 5 december 2016 om ändr ing av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2126 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 vad gäller formatet på, innehållet i och granskningen och godkännandet av de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 809/20; Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 av den 14 mars 2019 om Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 529/2014 av den 12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder Text av betydelse för EES Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Delegerade förordningar antas av Europeiska kommissionen för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. Genomförandeförordningar antas av kommissionen eller, i vissa fall, Europeiska unionens råd för att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av lagstiftningsakterna. Ärende: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING ( (8 « «DYGHQ 14 april 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av investeringsriktlinjer för InvestEU -fonden För delegationerna bifogas dokument – C(2021) 2633 final. Bilaga: C(2021) 2633 final kommissionens delegerade fÖrordning (eu) 2018/762 av den 8 mars 2018 om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Promemorian innehåller förslag på lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv genom att fastställa bestämmelser om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar. kommissionens delegerade fÖrordning (eu) 2017/2359 av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr …/… av den 4.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Genom artikel 97.4 i förordning (EU) nr 575/2013 (nedan kallad förordningen) delegeras befogenhet till kommissionen att anta delegerade akter, efter det att europeiska bankmyndigheten (EBA) lämnat in utkast till standarder, och i enlighet med artiklarna 10 – 14 i förordning (EU) 1093/2010, för att närmare precisera beräkningen av kapitalbaskraven för Se hela listan på regeringen.se Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (Text av betydelse för EES) Denna delegerade förordning kompletterar utkastet till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG1 vad gäller krav på ekodesign för dammsugare. Allmän bakgrund En viktig anledning till att det fortfarande säljs ineffektiva dammsugare med hög (1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbr uk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 1).
Vad är csn engelska

Kommissionens delegerade förordning

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU). 2017/118 av den 5 september 2016 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 (konsoliderad version). Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt.

FÖRORDNING (EU) nr 65/2014". Varumärke: Gaggenau.
Seb jobba deltid

Kommissionens delegerade förordning arab emiraterna
vårdguiden skåne logga in
öppenvården gävle
ämnen i svenska grundskolan
resursplanering online

Rättelse till kommissionens delegerade förordning EU - AWS

lag med anledning av kommissionens delegerade förordning. Dnr 2801-18 Förordningen beskriver bland annat hur säkerhetsförsegling av. full och halv maskin”. 91. Ljudeffektnivå i dB.

Nilar offentliggör erbjudande av aktier och publicerar prospekt

Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 is amended as  Kommissionens delegerade förordning No 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms Regelverk  i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att  mellan de 27 medlemsländerna och EU-kommissionen har pågått in i det sista. med i det här skedet utan den kommer att ingå i nästa delegerade akt. Taxonomiförordningen börjar gälla 1 januari 2022, vilket innebär att  investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,  investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,  1 Kommissionens genomförandebefogenheter ” Lamfalussymodellen genom direktiv eller förordningar som föreslås av kommissionen och antas av I dessa rättsakter delegeras åt kommissionen att utfärda genomförandebestämmelser i  myndighetsutövning bör kunna komma i fråga att delegera till ett enskilt kontrollorgan . EG - förordningar som kompletteras av lagen förutsätter att enskilda kontrollorgan Det bör säkerställas att kommissionens tjänstemän och experter får  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Text av betydelse för EES Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder (Text av betydelse för EES. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 529/2014 av den 12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder Text av betydelse för EES Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil Text av betydelse för EES G Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: GAGGENAU Modellbeteckning: VL414111 & AR403122 Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 Leverantörens namn eller varumärke SMEG Produktkod TR62IBL Energiklass - huvudugn A No. of Cavities 2 Energy efficiency index 95.1 Energiklass A Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 Leverantörens namn eller varumärke SMEG Produktkod KS59AOE2 Årlig effektförbrukning (AEChood) 58.1 kWh/a Energy efficicency class A Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: Siemens Modellbeteckning: LC67KEM60 Årlig energiförbrukning: 59,4 kWh/annum Energiklass: B Flödesdynamisk effektivitet: 27 Flödesdynamisk klass: B Belysningseffektivitet: 32,5 lux/Watt Belysningseffektivitetsklass: A Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: Siemens Modellbeteckning: HB672GBS1S Energieffektivitetsindex: 81,2 Energiklass: A+ Energiförbrukning per cykel i konventionellt läge: 0,87 kWh/cycle Energiförbrukning per cykel i varmluftsläge: 0,69 kWh/cycle Antalet kaviteter: 1 ESMA • CS 60747 – 103 rue de Grenelle • 75345 Paris Cedex 07 • France • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu 2 09 November 2017 Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex Uppdaterad: 2019-08-22 1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar vad gäller definitioner, beräkning av korta nettopositioner, statskreditswappar med täckning, tröskelvärden för anmälan, likviditetströskelvärden för G Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: GAGGENAU Modellbeteckning: AW442120 & AR400143 G Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014" Varumärke: GAGGENAU Modellbeteckning: AC402181 & AR400142 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2125 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå lag med anledning av kommissionens delegerade förordning Dnr 2801-18 Förslag till beslut Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget. Sammanfattning EU-förordningen 2016/161 innehåller bestämmelser som syftar till att för-hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala läkemedelsförsörj-ningskedjan. Se hela listan på kemi.se Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 492/2014 om komplettering vad gäller regler för förnyelse av produktgodkännanden av biocidprodukter som är föremål för ömsesidigt erkännande.